초록 close

ОршилМонгол солонгос хоёр хэлний гйсгэх глбэрийн бтцийн тухай асуудал хэлний тхийн судалгаануудын дундаас хамгийн ихээр хндгддг сэдвдийн нэг юм. Солонгос хэлний г бтэх онолын судалгаанд хэлзйн бусад асуудлуудаас хамгийн их маргаантай нь болох энгийн гйсгэх глбэр болон нийлмэл гйсгэх глбэр хоорондын бтцийн харилцан хамаарлыг тодруулан гаргах нь хамгийн чухал байдаг бол монгол хэлний хувьд ч г зй, глбэр зйн бтцийн хувьд ихээхэн анхаарал татдаг зйлийн нэг юм. Энэ нь хоёр хэлний гйсгэх глбэрийн утга зйн болоод бтцийн хувьд адил ба нэг талаар энгийн ба нийлмэл глбэрийн твшинд илэрхийлж байгаа талаас нь ангилан ялгах хэрэгтэй байдаг бол нг талаас глбэрийн тгсгх нхцлтэй орон зайн днээс холбогдох хийгээд глбэр дэх байрлалаар нь ангилан зэх асуудалтай холбоотой байна. Мн монгол хэлний гйсгэх сул г болон хориглох сул г г зйн хувьд нилээд сайн цэгцлэгдсэн хэдий ч глбэрийн твшинд хэлзйн днээс ргийн талаар нь ангилан ялгах асуудал тдийлн тодорхойлогдоогй бгд одоогоор хоёр хэлэнд нийг шийдвэрлэх аргазй байхгй байгааг хэлэх хэрэгтэй юм. Тиймээс бид энэх глэлдээ хоёр хэлний гйсгэх глбэрийн талаарх судалгааны ололт амжилт, тухайлбал монгол, солонгос хэлний гйсгэх хэлбэрийг утгазйн днээс хэрхэн ангилан авч зсэн талаар 1р блэгтээ авч зэх бол дараагийн блэгт гйсгэх глбэрийн ангилалд тулгарч буй бэрхшээл болон тгсгх нхцлтэй харьцах харьцаа, глбэр дэх байрлалын талаар жишээ татан тайлбарлаж, 3р блэгтээ монгол солонгос хоёр хэлний гйсгэх глбэрдээс тллх болох хэд хэдэн бтэц дээр туулгуурлан харьцуулсан ажиглалт хийж дахин нягтлан зэн дараа дараагийн судалгааны ажлын чиглэлийг хэрхэн тогтоох талаар авч зэх болно.